Liên hệ

Bến xe Biên Hòa

Địa chỉ: Số 4, Nguyễn Ái Quốc, Thành phố Biên Hòa

Điện thoại: 025.13.84.33.97 – 19.00.65.97 – 19.00.67.86

Email: benxebienhoa@gmail.com

Giám đốc: 02513.941.615

Phó GĐ (Bảnh): 02512.240.668

Phó GĐ (Thành): 02516.573.536

Phó GĐ (Vinh): 02516.566.507

Điều độ – Thông tin: 02516.566.537

Bộ phận tài vụ: 02516.566.698

Văn thư: 02513.843.397

Phòng Liên tỉnh: 02516.566.756

Phòng Buýt BH: 02516.566.876

BX Cẩm Mỹ: 02518.607.071

BX Hố Nai: 02513.881.507

BX Phú Túc: 02513.638.960

BX Vĩnh Cửu: 02512.240.688

Trạm xăng dầu: 02513.680.880